Zásady ochrany osobních údajů

dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.
dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a zrušení směrnice
95/46/ES (dále jen „Nařízení GDPR“).

Grid Parity s.r.o. Vás tímto v souladu s čl. 12 GDPR informuje o zpracování Vašich osobních údajů (osobních údajů fyzických osob) a o Vašich právech.

 1. Úvodní ustanovení

Pro potřeby těchto zásad ochrany a zpracování osobních údajů se rozumí:

1.1 Správcem osobních údajů

Název:  Grid Parity s.r.o.

IČO: 08391084

DIČ: CZ08391084

Se sídlem Selská 44/92, 614 00 Brno-Maloměřice

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně C 113427/KSBR

E-mail: info@gridparity.cz

(dále jen „správce osobních údajů“ nebo „společnost“)

1.2 Subjektem osobních údajů

Vy, fyzická osoba, která jakožto návštěvník navštívila naše webové stránky https://www.gridparity.cz/,
Vy fyzická osoba, která vyplnila kontaktní formulář uvedený na těchto
stránkách; Vy, fyzická osoba, která jakožto kupující uskutečnila
objednávku zboží od společnosti jakožto prodávajícího; Vy, fyzická
osoba, která je oprávněna zastupovat právnickou osobu a vystupovat jejím
jménem a která uskutečňuje objednávky zboží jakožto kupující od
společnosti jakožto prodávajícího (všichni výše uvedení dále také jen „subjekt osobních údajů“ nebo „kupující“).

 1. Právní základ pro zpracování osobních údajů

2.1 Smluvní vztah existující mezi správcem osobních údajů (výše specifikovanou společností) a subjektem údajů.

Poskytování osobních údajů je povinností subjektu údajů, která vyplývá z daného smluvního vztahu.

Vyplněním formuláře umístěného na webových stránkách https://www.gridparity.cz/
nebo uzavřením smlouvy o dílo a tedy vznikem smluvního vztahu mezi námi
a daným subjektem začínáme zpracovávat osobní údaje kupujícího.
V některých případech jsme jakožto správce oprávněni získávat osobní
údaje z veřejných registrů a jedná se zejména o situace, kdy správce
uplatňuje své oprávněné zájmy, zejména zájem jednat obezřetně.

2.2 Oprávněný zájem správce, který je dán na základě
existence smluvního vztahu mezi správcem osobních údajů a kupujícím,
kdy v tomto případě se jedná o zpracování Vašich osobních údajů pro
účely ochrany právních nároků a naší vnitřní evidence a kontroly. Dále
se jedná o zpracování Vašich osobních údajů pro účely marketingu. Naším
oprávněným zájmem je zde propagace našich produktů a služeb.

2.3 Plnění právních povinností správce, které mu vyplývají z jednotlivých právních předpisů.

2.4 Společnost se jakožto správce osobních údajů, které mu budou
poskytnuty, zavazuje, že bude tyto osobní údaje zpracovávat pouze
v nezbytném rozsahu, a to v souladu s právními předpisy, především s
Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna
2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních
údajů a o volném pohybu těchto údajů a zrušení směrnice 95/46/ES.

 1. Rozsah zpracování osobních údajů

3.1 Zpracováváme výhradně osobní údaje získané od Vás, Kupujícího,
nebo z veřejně dostupných databází (např. obchodní rejstřík,
živnostenský rejstřík).

3.2 Konkrétně zpracováváme tyto Vaše osobní údaje ve smyslu čl. 4
odst. 1 Nařízení GDPR: identifikační, kontaktní a popisné údaje; údaje o
uskutečněných objednávkách zboží nezbytné pro plnění povinností
vyplývajících ze smluvního vztahu; údaje, které jste nám poskytli ve
Vaší objednávce; údaje jako jsou jméno, příjmení, email, telefonní číslo
a v případě podnikající fyzické osoby dále také IČ, DIČ, adresa sídla,
údaj o zápisu dané osoby v příslušném rejstříku, údaje, které jste nám
poskytli vyplněním formuláře na webových stránkách.

 1. Účel zpracování
  • 1 Výše uvedené
   osobní údaje zpracováváme za účelem plnění povinností vyplývajících ze
   smluvního vztahu (podle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR). Vznikem
   daného smluvního vztahu zpracováváme Vaše osobní údaje za účelem plnění
   povinností vyplývajících správci osobních údajů z tohoto smluvního
   vztahu, tj. za účelem zpracování Vaší objednávky, komunikace ohledně
   objednávky, vyřizování Vašich dotazů, zaslání potvrzení objednávky,
   expedice zboží, kontroly přijetí platby za objednávku, vyřízení
   případných reklamací objednaného zboží či v souvislosti s Vašimi
   případnými dalšími požadavky.
  • 2 Výše uvedené osobní údaje dále
   zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu (podle čl. 6 odst. 1
   písm. f) Nařízení GDPR), a to v případě, kdy vyplníte formulář uvedený
   na našich webových stránkách a tedy projevíte zájem o naše zboží a
   služby. Naším oprávněným zájmem je zde nabízení a propagace našeho zboží
   a služeb.
  • 3 Pokud si objednáte jakékoli nabízené zboží nebo
   služby a dojde tedy mezi námi ke vzniku smluvního vztahu, uchováváme
   Vaše výše uvedené osobní údaje na základě našeho oprávněného zájmu
   (podle čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení GDPR). Našimi oprávněnými zájmy
   jsou zde ochrana našich právních nároků a kontrola řádného poskytování
   našich služeb. Proti těmto zpracováním realizovaným na základě našeho
   oprávněného zájmu máte právo uplatnit námitku ve smyslu čl. 21 Nařízení
   GDPR.

4.4 Výše uvedené osobní údaje dále zpracováváme na základě našeho
oprávněného zájmu (podle čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení GDPR) za účelem
zasílání informací o novinkách, nabídkách, o tom, co je u nás nového a
co se chystá, a to prostřednictvím e-mailu. Naším oprávněným zájmem je
zde propagace našich produktů a služeb. Proti těmto zpracováním
realizovaným na základě našeho oprávněného zájmu máte právo uplatnit
námitku ve smyslu čl. 21 Nařízení GDPR. Uplatněním námitky se rozumí
také odhlášení z odběru emailů s informacemi o novinkách, nabídkách, o
tom, co je u nás nového a co se chystá.

4.5 Osobní údaje podle těchto odstavců zpracováváme po dobu trvání
smluvního vztahu, nejdéle však po dobu 15 let po ukončení smluvního
vztahu, a to případ vzniku sporu týkajícího se vztahu mezi společností a
kupujícím, souvisejícího s uzavřenou smlouvou, všeobecnými obchodními
podmínkami, reklamačním řádem nebo těmito zásadami ochrany a zpracování
osobních údajů ohledně náhrady škody.

4.6 Pokud s námi komunikujete prostřednictvím různých kanálů, zejména
prostřednictvím emailu a sociálních sítí, budeme zpracovávat Vaše
identifikační a kontaktní údaje a záznamy o uskutečněné komunikaci na
základě našeho oprávněného zájmu (tedy bez vašeho souhlasu) za účelem:

 • vyřízení Vašich požadavků, evidence Vašich požadavků, abychom
  mohli kontrolovat, že je plníme řádně a včas, prokazování, Váš požadavek
  byl přijat a vyřízen, např. když u nás touto cestou objednáte nějaké
  zboží či služby nebo uplatníte reklamaci, jejich rozbor pro zlepšování
  kvality našich služeb.

4.7 Pro tyto účely osobní údaje uchováváme po dobu nezbytnou
k vyřízení daného požadavku. Proti zpracování na základě našeho
oprávněného zájmu máte právo uplatnit námitku ve smyslu čl. 21 Nařízení
GDPR.

4.8 Vaše osobní údaje dále zpracováváme s ohledem na určité zákonem
stanovené povinnosti. Pokud Vaše osobní údaje zpracováváme právě
z tohoto důvodu, nemusíme získat pro takové zpracování Váš souhlas. Na
tomto právním základě zpracováváme Vaše identifikační a kontaktní údaje a
 údaje o uskutečněných objednávkách, a to z důvodu dodržování zejména
následujících právních předpisů:

 • zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
 • zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
 • zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
 • nařízeními EU proti podpoře terorismu, praní špinavých peněz.

4.9 Pro tyto účely osobní údaje používáme po dobu nejvýše 10 let.

 1. Další ustanovení o ochraně a zpracování osobních údajů

5.1 Nezpracováváme osobní údaje dětí ani zvláštní kategorie osobních údajů, tzv. citlivé osobní údaje, ve smyslu čl. 9 GDPR.

5.2 Po ukončení smluvního vztahu nebo zániku důvodu pro zpracovávání údajů osobní údaje zlikvidujeme.

5.3 Vždy vynaložíme maximální úsilí, aby nedošlo k neoprávněnému
zpracování osobních údajů jinými osobami, nicméně neodpovídáme
kupujícímu, potenciálnímu kupujícímu ani jiným subjektům údajů za újmu
způsobenou neoprávněným zpracováním osobních údajů třetí osobou.

5.4 V případě, že se dozvíme o bezpečnostním riziku spojeným s Vašimi
osobními údaji, bez zbytečného odkladu Vás na toto upozorníme.

5.5 Potvrzujete nám, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé, přesné
a že se vztahují výhradně k Vaší osobě nebo že jste uvedl údaje,
jejichž užitím nedošlo k zásahu do práv třetích osob. Potvrzujete, že
nás vyrozumíte o změnách v osobních údajích, aby byly zpracovávány pouze
aktuální a úplné údaje, a to na naši žádost nebo i bez žádosti. Pokud
Vás o to požádáme, vždy nám poskytnete aktuální a pravdivé údaje.

 1. Příjemci osobních údajů
 • 1 Může dojít k předání Vašich osobních údajů těmto příjemcům:
 • Orgány veřejné moci (např. soudy, správní orgány, jiné subjekty) – v případech, kdy to vyžaduje platný právní předpis;
 • Poskytovatelé údržby informačního systému – zpracovatelé, kteří zpracovávají Vaše osobní údaje dle našich pokynů;
 • Poskytovatelé
  SMS, e-mailových a dalších komunikačních nástrojů v případě, kdy
  zpracovávají osobní údaje pro zprostředkování naší komunikace s Vámi;
 • Externí účetní, advokáti – zpracovatelé, kteří zpracovávají vaše osobní údaje dle našich pokynů;
 • Příslušný dopravce v případě, kdy je realizováno dodání objednaného zboží prostřednictvím některého z dopravců;
 • Další příjemci dle potřeb a pokynů kupujícího.
 1. Doba zpracování osobních údajů

7.1 Osobní údaje budou zpracovávány po dobu existence daného
smluvního vztahu nebo po dobu uvedenou v jednotlivých ustanoveních
článků IV. těchto zásad. Po ukončení smluvního vztahu s nimi bude
naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o
archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů), zák. č.
280/2009 Sb., daňový řád, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zák. č.
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a Nařízení Evropského parlamentu a
Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení GDPR).

7.2 V případě zahájení soudního, správního nebo jiného řízení
zpracováváme Vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání
takových řízení a zbývající část promlčecí doby po jeho ukončení.

 1. Práva kupujícího
  • 1 V souladu se čl. 12 Nařízení GDPR informuje správce osobních údajů subjekt údajů o jeho následujících právech:
  • 1.1 Právo na přístup k osobním údajům a právo na opravu
   – Kupující má právo od správce osobních údajů získat informace o tom,
   zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná
   a jakým způsobem jsou zpracovávány. Kupující má také právo, aby správce
   bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje,
   které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má kupující právo kdykoli
   doplnit. Informace o tom, zda jsou zpracovávány Vaše osobní údaje, o
   jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány, se můžete
   dozvědět v tomto dokumentu. Pokud si však nejste jistí, které osobní
   údaje o Vás zpracováváme, můžete nás požádat o potvrzení, zda osobní
   údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou z naší strany zpracovávány, a
   pokud tomu tak je, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům. V
   rámci práva na přístup nás můžete požádat o kopii zpracovávaných
   osobních údajů, přičemž první kopii Vám poskytneme bezplatně a další
   kopie již s poplatkem.
  • 1.2 Právo na výmaz osobních údajů
   – toto právo jinými slovy představuje vyjádřenou povinnost správce
   zlikvidovat osobní údaje, které o kupujícím zpracovává, pokud jsou
   splněny určité podmínky a kupující o to požádá. Tyto podmínky jsou
   následující:
 1. a) vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je zpracovávali,
 2. b)
  využijete svého práva vznést námitku proti zpracování u osobních údajů,
  které zpracováváme na základě našich oprávněných zájmů a my shledáme,
  že již nemáme žádné takové oprávněné zájmy, které by zpracování osobních
  údajů opravňovaly,
 3. c) domníváte se, že námi prováděné zpracování osobních údajů přestalo být v souladu s obecně závaznými předpisy.
 • Je důležité pamatovat, že i když půjde o jeden z těchto důvodů,
  neznamená to, že obratem smažeme všechny Vaše osobní údaje. Toto právo
  se totiž neuplatní v případě, že zpracování Vašich osobních údajů je i
  nadále nezbytné pro plnění našich právních povinností (např. povinnost
  archivace určitých údajů po dobu stanovenou jednotlivými právními
  předpisy) nebo určení, výkon či obhajobu našich právních nároků.
 • 1.3 Právo na omezení zpracování.
  Kupující má právo, aby správce v určitých případech omezil zpracování
  jeho osobních údajů. K omezení zpracování osobních údajů dojde
  v případě, kdy namítáte nepřesnost osobních údajů (než se dohodneme,
  jaké údaje jsou správné), když Vaše osobní údaje zpracováváme bez
  dostatečného právního základu (např. nad rámec toho, co zpracovávat
  musíme), ale vy budete před výmazem takových údajů upřednostňovat pouze
  jejich omezení (např. pokud očekáváte, že byste nám v budoucnu takové
  údaje stejně poskytl), Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro shora
  uvedené účely zpracování, ale vy je požadujete pro určení, výkon nebo
  obhajobu svých právních nároků. Proti zpracování, které je založeno na
  oprávněných zájmech správce, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění
  úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má
  subjekt osobních údajů právo kdykoli vznést námitku ve smyslu čl. 21
  Nařízení GDPR.
 • 1.4 Právo na přenositelnost údajů
  Kupujícímu dává možnost získat osobní údaje, které správci poskytl,
  v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat
  jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je
  správci předali mezi sebou.
 • 1.5 Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů
  – toto právo se neuplatní, jelikož osobní údaje kupujícího jsou
  správcem zpracovávány z důvodu plnění povinností vyplývajících ze
  smluvního vztahu, z důvodu oprávněného zájmu správce a z důvodu plnění
  povinností vyplývajících správci z právních předpisů, nikoli na základě
  souhlasu se zpracováním.
 • 1.6 Právo vznést námitku proti zpracování
  máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž
  dochází na základě našeho oprávněného zájmu. Vaše osobní údaje
  přestaneme zpracovávat, pokud nebudeme mít závažné oprávněné důvody pro
  to, abychom v takovém zpracování pokračovali.
 • 1.7 Právo podat stížnost
  – uplatněním práv výše uvedeným způsobem není nijak dotčeno Vaše právo
  podat stížnost u příslušného dozorového úřadu. Toto právo můžete
  uplatnit zejména v případě, že se domníváte, že Vaše osobní údaje
  zpracováváme neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními
  předpisy. Stížnost proti námi prováděnému zpracování osobních údajů
  můžete podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese
  Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Více informací o právech zákazníka je k
  dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz/).
 1. Jak je možné uplatnit jednotlivá výše uvedená práva?

9.1 Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním Vašich
osobních údajů, ať již jde o dotaz, uplatnění práva, podání stížnosti či
cokoliv jiného, se můžete obracet na emailovou adresu info@gridparity.cz.
Vaši žádost vyřídíme bez zbytečného odkladu, maximálně však do jednoho
měsíce. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti Vašeho
požadavku, jsme oprávněni tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O
takovém případném prodloužení a jeho zdůvodnění Vás budeme informovat. V
případě opakovaných či zjevně nedůvodných žádostí o uplatnění výše
uvedených práv je správce osobních údajů oprávněn účtovat za realizaci
daného práva přiměřený poplatek, popřípadě jeho realizaci odmítnout. O
takovém postupu budete informován v konkrétním případě.

 1. Závěrečná ustanovení

10.1 Správce si vyhrazuje právo tyto Zásady ochrany a zpracování
osobních údajů měnit, a to především z důvodu změny právní regulace,
z důvodu vývoje technologií či z důvodu změny účelu zpracování osobních
údajů či změny právního základu pro zpracování. Změněné Zásady ochrany a
zpracování osobních údajů správce vyhlásí na internetových stránkách https://www.gridparity.cz/.
Správce není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve
smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

10.2 Veškeré soukromoprávní právní vztahy vznikající na základě nebo v
souvislosti se zpracováváním osobních údajů se řídí právním řádem České
republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován. K
řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou osobních
údajů mezi kupujícím a společností, jakožto správcem osobních údajů,
jsou příslušné české soudy, které budou aplikovat české právo.

10.3 Tyto Zásady ochrany a zpracování osobních údajů jsou platné, účinné a závazné od 01. 01. 2020.